Allemansrätten – allas rätt och ansvar

I Sverige kan alla, tack vare allemansrätten, röra sig fritt i naturen. Det är en frihet som man skall vara mycket rädd om och som alla måste ta ansvar för genom att följa de regler och rekommendationer som finns.

Den som paddlar, surfar, rider, springer, går eller cyklar, eller på annat sätt tar sig fram i naturen, använder sig av Allemansrätten, som ger var man rätt att röra sig på någon annans mark utan att fråga om lov. Det betyder inte att man bara har en rättighet utan man har även en skyldighet – skyldighet att ta hänsyn och att vara aktsam och varsam. Man får inte skada marken eller skapa olägenhet för markägaren. Det betyder till exempel att man inte får rida över en nysådd åker eller nyplanterad skog.

Allemansrätten är i sig inte en lag men denna rättighet omges av lagar som talar om vad som är tillåtet. Det betyder att om man inte kan färdas över någon annans mark utan att förstöra densamma så får man inte färdas över den. Man får heller inte störa någon, då gör man sig skyldig till hemfridsbrott.

För att inte skada floran och faunan får man inte skräpa ned. All nedskräpning här i lag förbjuden på allmän plats vilket innebär att såväl större som mindre föremål skall slängas på angiven plats. Att skräpa ned kan i värsta fall ge fängelsestraff även om böter är vanligare. Man får inte heller skräpa ned i haven.

Vid besök i naturen är det alltså viktigt att ta hänsyn till densamma och man måste respektera de som lever där, det vill säga djuren. Alla djur skall tas hänsyn till men man skall även nogsamt tänka på de däggdjur och fåglar som är fredade och fridlysta, till exempel björn, lom, järv och varg. Grundregeln säger att allt vilt är fredat, även bon och ägg. Jakt undantas denna regel men måste istället följa jaktförordningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *