Anpassa marken efter viltet

Att röja i skogen är ett måste för många fastighetsägare både för ekonomi och underhåll. Men detta kan påverka viltets miljö, till exempel påverka fodertillgången och öka risken för skador på djuren. Försiktighet är således ett måste men kan man röja sin skog utan att påverka viltet. Dår dessa två intressen att förena?

Om fastighetsägaren tar hänsyn till naturen och i möjligaste mån undviker att skada den och försöker att rädda det som har skadats samt vårda djuren, kan de mest negativa effekterna undvikas. Det kan vara svårt att veta hur man skall gå till väga vid röjning och det finns i dagsläget inga ordentliga kunskaper i vilka effekter skötseln av skogen har på vilt och dess foder. Det man som fastighetsägaren kan försöka göra är att bereda marken för att tillgodose fodertillgången då det ofta ger ett tätt plantuppslag. Man kan också ändra skötseln av vägkanten genom att röja selektivt och kanske förändra intervallerna för röjningen vilket kan öka tillgängligheten och foderproduktionen för viltet – det är inte en garanti för att djuren skall nyttja marken i större utsträckning men det finns en möjlighet.

Fodertillgången kan öka genom att man vintertid fäller vuxna träd och då framför allt asp. Kvistarna och barken görs då tillgängliga för det lite mindre viltet, till exempel harar och rådjur. Att ta hänsyn till miljön gynnar djurens liv och leverne men man måste ta hänsyn på rätt sätt och det är inte helt lätt att veta vad det betyder. Att gynna god fodertillgång genom att se till att det finns gott om lövträd ses som positivt.

Skall marken röjas på så sätt att viltet påverkas bör det göras med försiktighet. För Active Outfit är det viktigt att bevara natur och skog som vilt lever i och så också för landet i allmänhet. För att undvika skador på vilt kan man till exempel plantera gran istället för tall och löv då granen inte är lika lockande för hjortdjuren. Man får helt enkelt anpassa marken efter viltet istället för tvärtom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *