Djuren utrotas på grund av jakt och miljögifter

En mängd djurarter runt om i världen hotas av utrotning och så är fallet också i Sverige. Orsakerna till detta är flera men det är människan som är den bakomliggande faktorn. Människan påverkar djurens livsmiljöer genom att bland annat använda metoder i samband med jord- och skogsbruk som påverkar faunan. Lägg till jakt så har är du två av de största orsakerna till utrotningshot. För att undvika utrotning av djur så måste människan bryta den negativa spiralen och börja ta större hänsyn.

Två däggdjursarter som i Sverige är utrotade är vildrenen och svartråttan. En art som återhämtat sig är vildsvinet som var utrotat i slutet av 1600-talet men som idag återhämtat sig.

I omgångar så har man trott att den svenska vargen är utrotad, vilket den inte är. Men även om den inte är utrotad så är den akut hotad som art. Det är människans jakt, som delvis grundar sig i ett rovdjurshat, som ligger till grund för detta. År 1966 så fridlystes vargen varför det idag finns runt 500 djur i landet.

Järven är en annan däggdjursart som riskerar utrotning, också detta på grund av jakt. Djuret fredades år 1969 men arten är inte populär – framför allt så ställer den till problem för renägare, varför tjuvjakt förekommer i relativt stor utsträckning.

Fjällräven är ytterligare en art som har decimerats, men detta endast indirekt på grund av jakt. Då rovdjuren jagas och minskar i antal så drabbas fjällräven som är asätare och som lever på det som andra har fångat. Också fjällräven är fredad men ändå starkt utrotningshotad. Det är inte bara på grund av jakten av rovdjur som arten minskar utan också på grund av matbrist då lämmeln minskat i antal och då rödräven tagit sig in på fjällrävens revir. Dessutom så drar rödräven med sig rävskabb vilket påverkar fjällräven.

Lodjuret har också minskat under 1900-talet och återigen så stavas huvudanledningen jakt. Arten fredades år 1991 men då djuren inte ökar i förväntad takt så kan djuret eventuellt utrotas på sikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *